مقالات

پنل نقش کوچینگ در توسعه و رشد کسب و کارها در این پنل که گفتگوی مدیران انجمن مدرسین NLP و کوچینگ ایران است مباحث…
موفقیت دارای رمز و رازی است و یقینا بدون دانستن این راز و رمز تجربه همه جانبه موفقیت مشکل به نظر می‌رسد.     موفقیت نیاز به…