مقالات
۱۳۹۹-۱۲-۱۶

برای اولین بار در ایران گامی دیگر در آکادمی ان.ال.پی و کوچینگ پروفسور عمرائی

اعطای مدرک وزارت علوم برای اولین بار در ایران توسط آکادمی     تفاهم نامه…
Read More